Anpassningar till MDR

Socialdepartementet har skickat ut departementspromemorian  ”Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik, del 2″. Det gäller anpassningar av svensk lagstiftning till MDR. Efter att remissvaren kommit in den 14 april blir det en lagrådsremiss och därefter en proposition som riksdagen ska ta ställning till.

Läs mer

Close Menu